uka_didych: (Default)
[personal profile] uka_didych
***
Перерахуй на п’ять касок і випий три шоти –
Ми так живем. Виживаєм, вірніше, тихцем.
Та не рятують кевларові майки і шорти
Від цього чорного літа з безоким лицем.
Run, Forrest, run. Ти ще можеш як мінімум бігти.
Втоптуй в асфальт ці даремні ненависть і страх,
Поки у мертвих військових волосся і нігті
Вже проростають травою в донбаських степах.
Бігти на смерть, нагло віку собі вкоротити
Здатен не кожен. Ти здатен? – питання у лоб.
А на Майдані тепер продаються магніти,
Бій на Грушевського на холодильники щоб...
Знаєш, насправді, цукерки всі-всі без начинки,
І що не вибереш – втратиш ще більше, на жаль.
А десь під ранок приходять нездійснені вчинки
Випити крові у наших вчорашніх бажань.
Ми не втечемо від себе, куди правду діти.
Live, Forrest, live. Поки небо тебе береже.
Нам із тобою прийдеться колись народити
Тисячі хлопчиків... Тисячі, тисячі вже!
Просто біжи навпростець, будь спокійним і мудрим,
Поки війна із війною зминає траву.
І тільки місяць стікає блідим перламутром
На закривавлено-макову передову...


Іра Цілик
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

March 2017

S M T W T F S
   1234
5 67891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 20th, 2017 10:32 am
Powered by Dreamwidth Studios